For tregt og for dårlig mot arbeidskrim

Innsatsen mot arbeidskriminalitet skremmer ingen. Den er ikke god nok, fastslår Riksrevisjonen.

Publisert

Myndighetenes bekjempelse av sosial dumping og annen arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, ifølge Riksrevisjonen, som har undersøkt arbeidet mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser og innsatsen mot arbeidskriminalitet.

For enkle tilsyn på for lang tid

– Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Undersøkelsene som Riksrevisjonen har gjort, viser at Arbeidstilsynet har for enkle tilsyn og lite bruk av avskrekkende reaksjoner, og at politiets etterforskning tar for lang tid.

– Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidstilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og politiet må utnytte de samarbeids- og reaksjonsmulighetene de har mer effektivt, sier Per-Kristian Foss. Tidligere i år har han advart mot kriminelle på offentlige oppdrag.

Offentlige dropper kravene

Undersøkelsen om sosial dumping konkluderer med at offentlige virksomheter ikke forhindrer dette godt nok ved egne anskaffelser.

Under halvparten av de undersøkte anskaffelsene har etterlevd alle kravene til anbudsprosess og utforming av kontrakter. Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene, og under 60 prosent av de kontrollene som var utført, kunne dokumenteres.

Kommunene feiler

Arbeidstilsynet har gjennomført få tilsyn av offentlige oppdragsgivere, men tilsyn som er gjennomført, har avdekket feil og mangler i flere anskaffelser – særlig i kommunal sektor.

– Både statlige og kommunale oppdragsgivere har behov for bedre kunnskap om hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved egne anskaffelser. Arbeids- og sosialdepartementets virkemidler og veiledningsmateriale er for lite kjent. Arbeidstilsynet bruker dessuten i hovedsak milde reaksjonsformer mot virksomheter som ikke følger regelverket, påpeker Foss.

Inspektørene kan for lite

Riksrevisjonen konstaterer at tilsyn mot sosial dumping ofte gjennomføres som enkle kontroller av identitetskort og arbeidsavtale, mens lønnsforhold kontrolleres sjeldnere. Mange av Arbeidstilsynets inspektører har gjennomført få tilsyn mot sosial dumping og har behov for mer kunnskap.

– Det er fare for at tilsynene ikke blir grundige nok til å avdekke kriminelle forhold. Det er kritikkverdig at Arbeidstilsynet ikke har god nok kompetanse i å bekjempe dette, sier riksrevisor Foss.

Tilsynet følger ikke opp

Av nær 18 000 tilsyn i 2015 førte 65 prosent til reaksjoner, i all hovedsak pålegg. Overtredelsesgebyr og anmeldelse ble lite brukt. Der det ble pålagt stans av virksomhet som et pressmiddel, var det ofte ingen oppfølging av sakene.

– Reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Milde reaksjoner og lite oppfølging svekker den avskrekkende effekten og respekten for Arbeidstilsynet som myndighet, påpeker Foss.

Arbeidstilsynet, skatteetaten, Nav og politiet har forbedret samarbeidet, men politiets innsats er varierende og flere steder ganske begrenset. Politiets behandling av anmeldte saker tok i 2015 i gjennomsnitt 237 dager, og mange saker har ubegrunnet opphold.

– Mer og bedre samarbeid mellom etatene forventes å resultere i flere anmeldelser, og det svekker effekten om politiet har for dårlig etterforskning og bruker for lang tid, understreker Foss.

Powered by Labrador CMS