– Første trinn:Tiltak som reduserer varmetap

– Første trinn:Tiltak som reduserer varmetap

Publisert

FNs klimapanel har konkludert med at det største potensialet og de mest kostnadseffektive klimatiltakene ligger i byggsektoren. Oppgradering av eksisterende bygg er ofte mer miljøvennlig og ressursbesparende enn å bygge nytt.

- I en større sammenheng er energismart oppgradering viktig for den nasjonale energiforsyningssikkerheten, og globalt for reduksjon av klimagassutslipp, sier energirådgiver Stig Allan Stokvik i Enova Svarer.

Vedlikehold eller oppgradering

Bygg oppføres med utgangspunkt i en gitt standard for året det bygges. Etterhvert synker standarden på det som en gang var et nybygg. Normalt utføres det underveis vedlikehold som hever standarden noe.

– Mange utfører etterhvert verdibevarende vedlikehold. De oppgraderer til «dagens krav», noe som kan betraktes som «minimumsstandard», sier Stokvik.

Med tiden synker standarden igjen. Etterslep på vedlikehold og behovet for ny oppgradering melder seg nok en gang.

– Her er det at en kan velge å fortsette prosessen med verdibevarende vedlikehold, eller velge å heve standarden gjennom utvikling, sier han.

– Ved oppgradering av bygninger er det viktig å tenke både langsiktig og kortsiktig. Energieffektivisering er eksempelvis langsiktig tenking, mens energisparetiltak hos forbruker er kortsiktige tiltak. I langsiktig planlegging bør det settes mål som er bærekraftige, utdyper energirådgiveren.

Fremtidens standard

En kan velge å gjøre en energismart oppgradering med fokus på å gjennomføre energieffektiv, miljøvennlig og robust oppgradering. Med denne tilnærmingen vil resultatet være et bærekraftig bygg forberedt for fremtidens standard.

– Eksempel på en god og langsiktig investering er å gjennomføre en bærekraftig oppgradering til passivhusnivå. For at flere skal velge å gjennomføre ambisiøs oppgradering, er det viktig at det finnes god og oppdatert kunnskap rundt energismarte bygg og energismarte løsninger ute hos beslutningstakere, eiendomsforvaltere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, sier Stokvik.

Avgjørende med rett rekkefølge

Hva som er riktige tiltak, varierer fra bygg og hvilken tilstand bygget er i før oppgradering. Det er viktig å tenke langsiktig og at tiltakene planlegges i hensiktsmessig rekkefølge.

– Første trinn bør være tiltak som reduserer varmetap, eksempelvis tiltak på klimaskjerm. Passive tiltak som etterisolering, nye tettløsninger og nye vinduer, er langsiktige tiltak som igjen danner grunnlaget for tiltak på tekniske anlegg, ventilasjon og varmeanlegg, sier Stokvik.

Dersom en starter i feil ende, kan resultatet bli feildimensjonerte anlegg, høyere kostnader, dårlig inneklima og lite energieffektiv drift.

– Før en starter å planlegge oppgraderinger er det smart og viktig å utføre en helhetlig analyse av tilstand på konstruksjoner og anlegg. Analysen danner basisen for en helhetlig og målrettet oppgradering med tiltak ut fra faktiske behov, sier Stokvik.

Definisjonen på energismarte bygg

Gjennom utforming og bruk fremstår energismarte bygg som fremtidsrettet og attraktive, samtidig som de bidrar til å løse fremtidens energi- og klimautfordringer.

– Energismarte bygg er helhetlige bygg som setter riktig energibruk og brukernes behov i sentrum. Energismarte bygg vil blant annet ha tiltak som bidrar til lavt varmetap, godt inneklima, energieffektive installasjoner og en fleksibel og fornybar varmeløsning, sier Stokvik.

Integrerte styringssystemer legger grunnlaget for energieffektiv drift. Systemet kan eksempelvis styre belysning, ventilasjon, oppvarming og eventuell kjøling etter faktiske behov og faktisk bruk. God styring vil også sikre godt inneklima.

Varmetap og gode U-verdier

Aktuelle tiltak ved oppgradering til energismarte bygg:

*Godt isolerte ytterkonstruksjoner for minimale luftlekkasjer og kuldebroer

* Gjennomtenkte planløsninger for effektiv utnyttelse av oppvarmet areal

* Gunstig plassering av vinduer for å utnytte dagslys og redusere uønsket solinnstråling

* Glass, dør og vindusløsninger med lite varmetap, gode U-verdier

* Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner for riktig mengde luft til en hver tid

* Utvendig solavskjerming. Slik reduserer en uønsket solinnstråling og behov for kjøling av rom

* Behovsstyrt energieffektiv belysning for riktig lys på riktig sted

* Integrerte styringssystemer som optimaliserer energiytelsen og gir jevne innetemperaturer

* Fornybar vannbåren varmeløsning

Når en planlegger oppgraderinger, er det mange faktorer som spiller inn. Vurder disse faktorene før det tas endelige avgjørelser rundt ambisjonsnivå for bygget:

* Energismarte bygg bruker mindre ressurser og er billigere å drifte

* Energismarte bygg er attraktive for leietakere

* De som bygger nytt velger i større grad energismarte løsninger. Eksisterende bygg kan derfor fremstå som mindre attraktive dersom det ikke er utført energismart oppgradering. Ambisiøse energikrav til nye bygg vil føre til at markedet etter hvert også stiller høyere krav til eksisterende bygg

* Fysiske tiltak og integrerte styringssystemer ivaretar brukernes behov. Slike behov kan for eksempel være jevn innetemperatur, ingen opplevelse av trekk, mindre luftforurensing og riktig belysning

* Forskning viser at energismarte tiltak som bedrer byggets kvaliteter også forbedrer arbeidsmiljøet. Dette vil igjen føre til økt produktivitet og økt trivsel

* Oppsummert vil energismarte bygg kunne medføre lavere driftskostnader, økt markedsverdi, økte leieinntekter, bedre arbeidsmiljø, bedre omdømme og reduksjon av klimagassutslipp

Sjekk hvor mye du kan få i støtte

Enova har støtteordninger for både oppgradering av bygg og til fornybare varmeløsninger. Støtteordningene er presentert på Enovas hjemmeside, med informasjon blant annet rundt kriterier og støttesatser.

– For næringsbygg kan en på nettsidene også teste energibesparelser og få estimert mulig støtte fra Enova i en potensialkalkulator, sier energirådgiver Stig Allan Stokvik.

Powered by Labrador CMS