DEBUT: Frank Ivar Andersen fra Bygghåndverk Norge i høringen om innstrammingen i adgangen til innleie.

Advarte Stortinget mot «et delvis næringsforbud» for byggebransjen

Bygghåndverk Norge debuterte i Stortinget med å rette en advarsel mot deler av forslaget om innstramming av reglene for innleie. Frykten er blant annet at det vil ramme små bedrifter hardt.

Publisert

– De samlede konsekvensene av forslagene som er til behandling, vil medføre et delvis næringsforbud for det store flertallet av bedrifter i næringen.

Det sa Frank Ivar Andersen, politisk leder i Bygghåndverk Norge, i sitt innlegg under høringen om innstrammingen av Arbeidsmiljølovens regler om innleie.

Debut for ny forening

En lang rekke organisasjoner møtte til høringen for Arbeids- og sosialkomiteen onsdag 26. oktober.

En av dem var altså Bygghåndverk Norge (BHN), som dermed hadde sin debut på den rikspolitiske arenaen som ny interesseorganisasjon.

Bak BHN står Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF). Begge har meldt seg ut av Byggenæringens landsforening for å danne en ny landsforening for bygghåndverk på utsiden av NHO.

Manglende forståelse

– BHN mener at behandlingen av endringer i innleiereglene er basert på manglende forståelse av næringen, og det faktum at små og mellomstore bedrifter driver sin virksomhet med fast ansatte fagarbeidere og lærlinger, sa Andersen.

Han avviste ikke utfordringene som ligger til grunn for regjeringens forslag, men sa til komiteen at han ikke ser sammenhengen mellom den situasjonen som beskrives og de tiltak som foreslås.

BHN mener at behandlingen av endringer i innleiereglene er basert på manglende forståelse av næringen, og det faktum at små og mellomstore bedrifter driver sin virksomhet med fast ansatte fagarbeidere og lærlinger.

Frank Ivar Andersen, Bygghåndverk Norge

– BHN understreker betydningen av et organisert arbeidsliv og trepartssamarbeidet, men tariffkoblingen har vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget av innleie, sa Andersen.

Hensyn til små virksomheter

Andersen kritiserte at departementet ikke har utredet kokurransevirkninger og hensynet til små virksomheter, til tross for at BHN har spilt det inn i høringsrunden.

I lovproposisjonen vises det til at produksjonsbedrifter fortsatt kan leie arbeidstakere seg imellom.

– I et arbeidsmarked med ubalanse mellom etterspurt og tilgjengelig arbeidskraft, vil denne muligheten ikke gi bedriftene tilstrekkelig fleksibilitet, sa Andersen, som avviste helt forslaget om å innføre et innleieforbud i Oslo-regionen.

Frank Ivar Andersen avsluttet med å understreke BHNs støtte til andre deler av forslaget:

  • Forslag til avgrensning mellom innleie og entreprise
  • Forslag om rett til fast ansettelse etter en viss tid
  • Forslag om at det stilles flere krav til bemanningsforetak

Miste fleksibilitet

I høringen var Frank Ivar Andersen på linje de fleste andre fra bransjen og arbeidsgiversiden i hovedbudskapet om at lovendringen som regjeringen har invitert Stortinget til å vedta, vil bidra til at byggenæringen mister den fleksibiliteten som den trenger – uten at det bidrar til å nå målsetningen som alle er enige om: flere faste, hele stillinger.

– Svært omfattende tiltak som er mangelfullt utredet og lite treffsikre, sa NHOs direktør for arbeidsliv og tariff, Nina Melsom.

Hun argumenterte med at bedriftene ikke kan ansette fast når behovet er midlertidig.

– Lite treffende for å oppnå regjeringens mål om økt grunnbemanning, som vi støtter, sa Jørgen Leegaard fra Byggenæringens Landsforeningen om lovforslaget.

Støtte fra fagbevegelsen

Fra arbeidstakersiden ble det derimot gitt støtte til regjeringens forslag om å stramme inn reglene.

– LOs vurdering er at forslagene vil være godt egnet og vil redusere omfanget av innleie, sa LO-sekretær Trude Tinnlund.

Hun støttet også forbudet mot innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området og hevdet at det vil øke antallet faste stillinger og legge til rette for flere lærlinger.

– Det vil være en helt nødvendig omstilling i bransjen, sa hun, og hevdet at åpning for skjønn inviterer til misbruk.

Fellesforbundet støtter også regjeringen fullt ut.

– Vi som organiserer bransjer med stort innslag av innleie, ser hver dag hva det gjør med utbredelsen av sosial dumping og arbeidskriminalitet, hva det gjør med arbeidsmiljøet og jobbtrygghet, sa Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

– Det bygger ned den norske modellen i arbeidslivet, hevdet han.

Løsarbeidersamfunn

Bemanningsselskapet Adeccos konserndirektør Erling Kornkveen advarte mot dramatiske konsekvenser av regjeringens forslag.

– 1600 personer med fast ansettelse i Adecco vil gå over til midlertidig ansettelse ute hos oppdragsgiverne. De skal stå med lua i hånda. Det er overgangen til et nytt løsarbeidersamfunn, sa han.

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi sin innstilling i saken innen 29. november.

Powered by Labrador CMS